Vážení zákazníci,

společnost Textilní výroba Smolka s.r.o. prohlašuje, že veškeré Vaše osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů. Snažíme se shromažďovat pouze nezbytný rozsah osobních údajů pro řádné poskytování služeb našim zákazníkům. V případě zpracování osobních údajů našich zákazníků pro nějž je vyžadován souhlas, tak činíme výhradně na základě souhlasu zákazníků, který nám dobrovolně zákazníci udělí a který taktéž může být kdykoliv odvolán.Zpracování osobních údajů

Osobní údaje, které může správce zpracovávat i bez souhlasu klienta:

 • jedná se o údaje, sloužící k identifikaci klidnta, které potřebuje správce k poskytnutí služby (nákup produktu),

 • kontaktní údaje – osobní údaje umožňující kontakt správce a doručitele zboží se zákazníkem (zákazníkem udana adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa), poskytnutí těchto údajů umožňuje uzavření a řádné plnění smlouvy.

 • Objednávky, záznamy e-mailové komunikace. Zákonným důvodem pro zpracování těchto osobních údajů je plnění smlouvy nebo provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, jakož i plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c)
Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru

V případě zájmu návštěvníka webových stránek o zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení, bude společnost Textilní výroba Smolka s.r.o. za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu e-mailové adresy. Pokud poskytne návštěvník společnosti  Textilní výroba Smolka s.r.o. rovněž své identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození), bude společnost Textilní výroba Smolka s.r.o.za uvedenými účely zpracovávat i tyto údaje. Obsah newsletteru a další reklamní sdělení mohou být personalizovány na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu, které společnost Textilní výroba Smolka s.r.o.zjistí z chování návštěvníka na webových stránkách, případně newsletteru.


Osobní údaje návštěvníka začne společnost
Textilní výroba Smolka s.r.o. zpracovávat až poté, co návštěvník vyplní do příslušného formuláře pro objednávku zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení své údaje a následně zadání objednávky potvrdí odpovědí dle instrukce v doručené e-mailové zprávě. Nebude-li zadání objednávky potvrzeno, budou údaje zadané návštěvníkem do formuláře bez zbytečného odkladu zlikvidovány.

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost T
extilní výroba Smolka s.r.o.sama, anebo tímto pověří třetí osobu, zejména společnost Religis, která má na starosti eshop společnosti  Textilní výroba Smolka s.r.o..


Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to jak zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adresu sídla společnosti
Textilní výroba Smolka s.r.o., Do Luk 828, Ostrava Petřkovice. Bez udělení souhlasu není zasílání reklamních sdělení společnosti Textilní výroba Smolka s.r.o. možné.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží v e-shopu

V případě nákupu zboží v na www.petrsmolka.cz bude společnost Textilní výroba Smolka s.r.o. zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa pro doručení zboží, pokud má být zboží dodáno na adresu určenou v objednávce.


Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude společnost provádět za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného zboží, a v neposlední řadě také za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených kupních smluv.

Společnost  Textilní výroba Smolka s.r.o. bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 5 let od uzavření příslušné kupní smlouvy.

Zpracování osobních údajů zákazníků bude společnost Textilní výroba Smolka s.r.o. provádět sama. V případě, kdy bude objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytne společnost Textilní výroba Smolka s.r.o. osobní údaje zákazníka (v rozsahu: jméno, příjmení, telefonický kontakt a adresu pro doručení zboží) také příslušnému přepravci, tedy společnosti DPD.

E-mailové adresy zákazníků, kteří nakoupí na e-shopu společnosti , zpracovává společnost Textilní výroba Smolka s.r.o. dále za účelem ověření spokojenosti zákazníků s nákupem. Právním titulem tohoto zpracování e-mailových adres tak je ochrana oprávněných práv a zájmů společnosti spočívající v zajištění zpětné vazby o průběhu nákupu od zákazníků a tím možnost zlepšovat svoji nabídku a služby. Jedná se tak o bezsouhlasové zpracování, jelikož bez e-mailových adres zákazníků by nebylo možné zajistit jejich zpětnou vazbu.

Zpětnou vazbu bude společnost zjišťovat, a tím i zpracovávat e-mailové adresy zákazníků, tak, že na tyto e-mailové adresy bude, v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zaslán dotazník ke spokojenosti s průběhem nákupu na e-shopu společnosti Textilní výroba Smolka s.r.o. Zaslaný dotazník tak představuje obchodní sdělení ve smyslu citovaného zákona. Dotazník bude v souvislosti s příslušným nákupem na e-shopu společnosti  Textilní výroba Smolka s.r.o. zaslán zákazníkům vždy dvakrát. Po druhém odeslání dotazníku na e-mailovou adresu zákazníka bude tato anonymizována tak, aby již nebyla použitelná a následně také smazána.


Společnost
Textilní výroba Smolka s.r.o. bude zpětnou vazbu a tím i zpracování e-mailových adres zákazníků provádět sama, příp. prostřednictvím smluvně zavázané třetí osoby. V případě služby Ověřeno zákazníky je touto třetí osobou společnost Heureka Shopping s.r.o., IČO: 02387727.

Zpracování bankovních údajů v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu

V případě odstoupení od kupní smlouvy na zboží zakoupené na www.petrsmolka.cz bude společnost  Textilní výroba Smolka s.r.o. zpracovávat údaje zákazníka o jeho bankovním spojení, které uvede ve formuláři na webové stránce www.petrsmolka.cz. Tyto poskytnuté osobní údaje bude společnost zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen po dobu nutnou pro provedení příslušné peněžní transakce a současně k prokázání skutečnosti, že uhrazená kupní cena byla zákazníkovi vrácena na bankovní účet uvedený zákazníkem (tj. za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů ), max. však 90 dnů. Poskytnutí těchto osobních údajů je nezbytným předpokladem pro vrácení uhrazené kupní ceny zákazníkovi bezhotovostním převodem, a jedná se tak o bezsouhlasové zpracování.


Zpracování poskytnutých údajů zákazníků o bankovním spojení bude společnost 
Textilní výroba Smolka s.r.o. provádět sama.

Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací

Společnost  Textilní výroba Smolka s.r.o. si velmi váží svých zákazníků, a proto zřídila zákaznickou linku. Prostřednictvím této zákaznické linky se mohou zákazníci a další osoby na společnost Textilní výroba Smolka s.r.o.obracet se svými dotazy a požadavky, a to jak telefonicky, e-mailem či prostřednictvím zásilky doručené provozovatelem poštovních služeb.


Pro zodpovězení dotazů a vyřízení požadavků adresovaných společnosti
Textilní výroba Smolka s.r.o., bude společnost Textilní výroba Smolka s.r.o. zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz či požadavek vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude společnost  Textilní výroba Smolka s.r.o. zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů společnosti ). Tyto osobní údaje jsou poskytovány společnosti Textilní výroba Smolka s.r.o. dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by společnost nebyla schopna dotaz či požadavek vyřídit, a proto se jedná o bezsouhlasové zpracování.


Pokud bude prostřednictvím zákaznické linky společnosti
Textilní výroba Smolka s.r.o.uplatněna reklamace výrobku, bude společnost Textilní výroba Smolka s.r.o. zpracovávat osobní údaje též za účelem vyřízení takové reklamace. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností společnosti  Textilní výroba Smolka s.r.o., a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas osoby uplatňující reklamaci. V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává společnost  Textilní výroba Smolka s.r.o. osobní údaje dále také pro účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace. Ani v tomto případě není vyžadován souhlas návštěvníka. Doba, rozsah a další aspekty zpracování osobních údajů pro účely vyřízení reklamace se odvíjí od povinnosti společnosti  Textilní výroba Smolka s.r.o. reklamaci vyřídit.


Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost 
Textilní výroba Smolka s.r.o. sama.Bude-li to vhodné či potřebné je společnost oprávněna předat zpracovávané osobní údaje svým dodavatelům ke zpracování a vyřízení dotazu, požadavku či reklamace. Konkrétní dodavatel či výrobce, kterému může společnost  Textilní výroba Smolka s.r.o. takto osobní údaje předat, se odvíjí vždy od výrobku, který je reklamován, příp. jehož se dotaz týká. Informace o konkrétním dodavateli, kterému mohou být osobní údaje poskytnuty lze zjistit dotazem adresovaným společnosti  Textilní výroba Smolka s.r.o. prostřednictvím e-mailové adresy vyrobatextilu@petrsmolka.cz

Použití souborů cookie a analýza webových stránek

Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá společnost  Textilní výroba Smolka s.r.o. na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena.


Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky.

V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se  shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče, a to níže uvedeným způsobem:

Prohlížeč:

Explorer 7, 8, 9

Firefox 4.0

Jiný prohlížeč

Deaktivace Cookies:

1. V menu "Nástroje" vyberte možnost "Možnosti internetu".
2. Nyní klikněte na záložku "Ochrana osobních údajů".
3. Pro zablokování všech cookies posuňte v rámečku nastavení posuvník nahoru.
4. Vaše nastavení potvrďte "OK".

1. V hlavní nabídce klikněte na "Firefox" a následně na nabídku "Možnosti".
2. Zvolte oddíl "Soukromí"
3. V sekci Cookies deaktivujte volbu "Povolit serverům nastavovat Cookies"
4. Potvrďte Vaše nastavení

Návod na deaktivaci a odstranění Cookies naleznete v nápovědě příslušného prohlížeče, příp. se obraťte na výrobce prohlížeče.

Odstranění Cookies:

1. V menu nástroje vyberte volbu „Zabezpečení“ a poté klikněte na „Odstranit historii procházení“
2. Zaškrtněte zaškrtávací pole „Cookies“
3. Klikněte na tlačítko „Delete“

1. V hlavní nabídce klikněte na "Firefox" a následně na šipku u nabídky "Historie".
2. Vyberte možnost „Vymazat nedávnou historii“
3. Zvolte „Vše“ u volby „Časové období mazání“
4. Rozklikněte detaily kliknutím na šipku o volby „Podrobnosti“o Zaškrtněte pole „Cookies“ a stiskněte tlačítko vymazat

 Google Analytics a Google Adwords

 K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používá společnost Textilní výroba Smolka s.r.o. službu Google Analytics , vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).


Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách společnosti Petr Smolka nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována).

Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty.

V rámci služby Google Analytics využívá společnost Textilní výroba Smolka s.r.o. související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu. Díky tomu pak může návštěvníkům svých webových stránek nabídnout reklamní obsah, který pro ně bude co možná nejzajímavější.

Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek společnosti 
Textilní výroba Smolka s.r.o. vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google.Remarketing

Společnost Textilní výroba Smolka s.r.o. využívá k marketingovému oslovování svých zákazníků, behaviorálnímu cílení, resp. retargetingu následující cookie soubory, resp. pixely:

 • GLAMI PIXEL od společnosti Inspigroup s.r.o. (www.glami.cz).

 • ZBOŽÍ.CZ od společnost Seznam cz, a.s. (www.seznam.cz). Užití tohoto pixelu můžete zamezit kliknutím na následující odkaz [ www.imedia.cz ].Využití sociálních sítí

Webové stránky společnosti Textilní výroba Smolka s.r.o. obsahují také sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž mohou návštěvníci webových stránek sdílet obsah se svými příteli a dalšími kontakty. Jedná se o:

 • plugin sítě Facebook, který je spravován společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;

 • plugin služby Instagram, který je spravován společností Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA.

 •  

Prosím vezměte na vědomí, že tyto sociální pluginy nejsou spravovány společností   Textilní výroba Smolka s.r.o., která tak není odpovědná za případné zpracování osobních údajů výše uvedenými provozovateli (správci) těchto pluginů nebo webových stránek, na které odkazují, ani za jejich funkčnost a případné škody, které by jimi mohly být způsobeny.Další práva spojená s ochranou osobních údajů

Při zpracování osobních údajů společností nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje společnost zpracovává dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí.

Subjektům údajů, jejichž osobní údaje společnost
Textilní výroba Smolka s.r.o. zpracovává, náleží při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:

 • právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje společnost zpracovává;

 • právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů;

 • právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů;

 • právo na omezení zpracování jejich osobních údajů;

 • právo na přenositelnost osobních údajů;

 • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů (tj. pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení).

Subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost Textilní výroba Smolka s.r.o. zpracovává, mají dále, při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy společnosti (tj. v případě zpracování osobních údajů pro vnitřní administrativní účely nebo pro ochranu před případnými soudními spory).

Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost zpracovává, uplatnit písemně či e-mailem u společnosti jakožto správce osobních údajů, a to na kontaktních údajích uvedených níže.

Uživatelé a další osoby, jejichž osobní údaje společnost
Textilní výroba Smolka s.r.o. zpracovává, se také mohou se svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.Kontaktní údaje správce osobních údajů a pověřence pro ochranu osobních údajů

Správcem osobních údajů zpracovávaných dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí je společnost:

 

Textilní výroba Smolka s.r.o.
IČO:             07183526
sídlo:            Do Luk 828, Ostrava Petřkovice
Tel.:             +420 777 888 912

Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 1.1. 2019.

 

Český výrobek

Tradiční výrobky z české republiky

Doprava zdarma

Objednejte nad 1 500 Kč a dopravu uhradíme za vás

Velkoobchod

Kvalitní výrobky za nejnižší možné ceny